दिव्य मूर्ति संग्रह

विश्वामित्र ऋषि

वशिष्ठ ऋषि

सूर्य गृह

सुक्र गृह

माँ शैलपुत्री

श्री चंद गृह

शनि गृह

राहु ग्रिह

श्री मंगल गृह

केतु गृह

कश्यप ऋषि

जमदग्नि ऋषि

गुरु गृह

गौतम ऋषि

चन्द्रघण्टा

बुध गृह

ब्रंहचारिणी

भृिगु ऋषि

अत्रि ऋषि

अगस्य ऋषि